N1-1

起價
¥38.99/月

 • 1 Cores CPU
 • 512 MB 內存
 • 5 GB 硬碟
 • 1 Gbps 峰值頻寬
 • 2 TB 全速雙向*
 • 21個 自訂端口
 • NAT建站 共享80 443

2TB用完後限速50Mbps *

產品說明


N1-2

起價
¥48.99/月

 • 1 Cores CPU
 • 512 MB 內存
 • 10 GB 硬碟
 • 1 Gbps 峰值頻寬
 • 4 TB 全速雙向*
 • 21個 自訂端口
 • NAT建站 共享80 443

4TB用完後限速50Mbps *

產品說明


包含至每個套餐

 • HKT商寬線路
 • 1 Gbps 峰值頻寬
 • 解鎖Netflix TVB HKTV ViuTV
 • 支援NAT建站共享80、443
 • 敏感時期限制非80、443端口的大陸流量
 • 有效防止大陸方向阻斷IP
 • Node1和Node2的區別 分別由不同的宿主機和獨立線路負載